ponedeljak, 11 april 2016 12:15

Kurs „Zaštitar lica i imovine"

Na Policijskoj akademiji se u periodu od 11.04 - 18.05.2016. godine realizuje kurs „Zaštitar  lica i  imovine“ za 15 polaznika.

ponedeljak, 11 april 2016 12:12

Turnir u fudbalu

Na Policijskoj akademiji je 09.04.2016. godine, u organizaciji IPA sekcije Crne Gore, održan prvi međunarodni turnir u FUTSALU (mali fudbal) povodom Dana Roma.
Na turniru je učestvovalo pet ekipa:

  • IPA ekipe iz Crne Gore,
  • Srbije,
  • Hrvatske,
  • ekipa repopulacije iz Nikšića i
  • ekipa Policijske akademije - polaznici IX generacije.

U organizaciji Policijske akademije, u periodu od 28. 03 - 08.04.2016. godine, realizovan je kurs na temu „Pravni aspekti i taktika postupanja policijskih službenika u obavljanju policijskih poslova i primjeni policijskih ovlašćenja“, za 18 službenika Uprave policije.

U okviru IPA projekta 2012 EUROL, u organizaciji Uprave policije i Policijske akademije, u periodu od 04-08.04.2016. godine realizovan je kurs na temu „Istraga ubistava i teških krivičnih djela“ za devet službenika Sektora kriminalističke policije.
Cilj kursa je edukacija službenika kriminalistčke policije u taktici postupanja na licu mjesta nakon izvršenja najtežeg krivičnog djela – Ubistvo.

JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.

petak, 08 april 2016 11:12

Završen VI kurs za Komunalnu policiju

Dana 08.04.2016. godine shodno Programu za Stručno osposobljavanje za zanimanje komunalni policajac/ka završena je obuka VI grupe polaznika/ca.

Kurs je realizovan u periodu od 07. marta do 08. aprila 2016. god. u prostorijama Policijske akademije.

Kurs je pohađalo: 29 polaznika (iz Podgorice, Bara, Herceg Novog, Bijelog Polja, Šavnika, Rožaja, Berana, Ulcinja, Kolašina i Danilovgrad).

U periodu od 11.04.2016. do 11.05.2016.godine održaće se 99-ti kurs “Zaštitar/ka lica i imovine”.

Kontakt osoba, predavač:

Veljko Tmušić

067/409-666

Na osnovu člana 50 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG", br. 45/10, 45/11, 36/13 i 39/13), i člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list RCG", broj 60/03 i „Službeni list CG", broj 32/11), Ministarstvo prosvjete donijelo je


RJEŠENJE O IZDAVANJU LICENCE JAVNOJ USTANOVI VIŠA STRUČNA ŠKOLA

„POLICIJSKA ADEMIJA", IZ DANILOVGRADA


1. Izdaje se licenca Javnoj ustanovi Viša stručna škola „Policijska akademija", iz Danilovgrada, za izvođenje Programa obrazovanja za osposobljavanje za sricanje stručnih kvalifikacija: Pratilac/lja vrijednosti; Tjelohranitelj/ka; Cuvar/ka i Zaštitar/ka tehničar/ka, kojima je utvrđena javna važnost.
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom listu Crne Gore".

Javna ustanova Viša stručna škola „Policijska akademija” Danilovgrad pripremila je shodno licenci UP I broj 060-34/2016-1 od marta 2016. godine pripremila kalendar realizacije osposobljavanja za zanimanje Čuvar/ka lica i imovine za period april - decembar 2016. godine, i to: 

Redni broj kursa

Početak osposobljavanja

Završetak osposobljavanja

1.kurs

18.04. 2016.godine

20.05. 2016.godine

2.kurs

23.05. 2016.godine

30.06. 2016.godine

Krajem decembra mjeseca prošle godine Vlada Crne Gore usvojila je Strategiju razvoja Uprave policije za period 2016-2020. godine, koja je urađena shodno interesima građana i njihove bezbjednosti. Pored četiri ključna prioriteta od značaja za građane - njihovu i bezbjednost njihove imovine, borbu protiv kriminala, graničnu bezbjednost i obezbjeđenje ličnosti i objekata, važan dio Strategije posvećen je obrazovanju i obukama policijskih službenika, kao i njihovom profesionalnom razvoju. Pouznato nam je da policijska organizacija doživljava konstantne promjene koje su posljedica prihvatanja modernih standarda.