28. aprila 2016. godine, u okviru obaveza iz poglavlja 23, tačka 3.6.2.22, na Policijskoj akademiji u Danilovgradu održan je seminar na temu “Povreda dječjih prava kroz ugovoreni brak kod pripadnika romske nacionalnosti”.

Seminar je realizovan u organizaciji Policijske akademije i Uprave policije.

Cilj seminara je upoznavanje sa običajima u romskoj i egipćanskoj zajednici, sa međunarodnim pravnim okvirom zaštite djeteta: Evropskom, Istanbulskom konvencijom i drugim konvencijama koje se bave dječjim pravima kao i nacionalnim pravnim okvirom za sprječavanje ugovorenog braka.

Seminaru je prisustvovalo 18 polaznika: 14 službenika/ce Uprave policije (vođe sektora), dva tužioca/teljke (o.d. tužioci za maloljetnike), i dva socijalna radnika/ce centara za socijalni rad.

Predavači na seminaru  su bili službenici Uprave policije iz Centra za romske inicijative -gđa Fana Delija i gdin Slavko Milić.

četvrtak, 05 maj 2016 05:49

Priprema za polaganje stručnog ispita

Dana 13.05.2016. godine sa početkom u 09:00 časova biće organizovana priprema za polaganje stručnog ispita za zanimanje Zaštitar/ka lica i imovine, za lica koja su završila osposobljavanje na Policijskoj akademiji.

Kontakt osoba

Predavač: Veljko Tmušić

067/409-666

 

 

Javna ustanova Viša stručna škola „Policijska akademija” Danilovgrad pripremila je shodno licenci UP I broj 060-34/2016-1 od 30 marta 2016. godine pripremila kalendar realizacije osposobljavanja za zanimanje Zaštitar/ka tehničar/ka lica i imovine za period april - jun 2016. godine, i to: 

Redni broj kursa

Početak osposobljavanja

Završetak osposobljavanja

1.kurs

24.05. 2016.godine

12.07. 2016.godine

19 i 20.04.2016. godine, u okviru obaveza iz poglavlja 23, na Policijskoj akademiji u Danilovgradu održan je seminar na temu «Ljudska prava u kontekstu primjene sile prilikom lišavanja slobode i pritvaranja lica«

Seminar je realizovan u organizaciji Ombudsmana, Policijske akademije i Uprave policije.

Cilj seminara je da polaznici identifikuju i implementiraju “najbolje prakse” u vezi sa postupanjem sa pritvorenim licima u policijskim ustanovama, usvajajući evropske standarde slobode i osnovnih ljudskih prava pojedinca; da se upoznaju sa pojmom zlostavljanja, mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja; ulogom međunarodnih organizacija u sprječavanju i kažnjavanju zlostavljanja; funkcijom institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda; mandatom Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture i presudama Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

petak, 22 april 2016 07:19

Održana sjednica upravnog odbora

Upravni odbor JU Više stručne škole Policijska akademija je na sjednici, održanoj dana 15.04.2016. godine, između ostalog, usvojio Izvještaj o realizovanim obrazovnim aktivnostima u 2015. godini, Okvirni program obrazovnih aktivnosti za 2016. godine te Odluku o visini naknade za spoljnjeg saradnika na Policijskoj akademiji, Pravilnik o uslovima i načinu angažovanja spoljnjeg saradnika na Policijskoj akademiji i Odluku o visini cijena usluga JU VSŠ Policijska akademija.
Pomenuti dokumenti su dostupni na sajtu Akademije.
Posebno treba napomenuti da se nadoknada za pohađanje engleskog jezika koje organizuje Policijska akademija, a realizuje se po programu Instituta za strane jezike utvrđuje u iznosu od 100,00 eura za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije, Ministarstvu prosvjete, Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, Vojsci Crne Gore i Agenciji za nacionalnu bezbjednost, dok je za zaposlene iz ostalih institucija i iz građansta ta cijena u iznosu od 150,00 eura. Predviđena je i jedna novina, a to je mogućnost plaćanja testiranja za provjeru znanja iz engleskog jezika.Naknada za testiranje zaposlenih iz navedenih institucija iznosi 50,00 eura, a za lica iz ostalih institucija i građanstva taj iznos je 75,00 eura.

Dana 18.04.2016. godine JU Viša stručna škola Policijska akademija je u svojim prostorijama otvorila kabinet posvećen Husniji Redžepagiću. Husnija Režepagić je gotovo čitav radni vijek proveo u službama i organima bezbjednosti. Posljednje godine svog profesionalnog rada posvetio je stvaranju moderne, funkcionalne i kredibilne obrazovne institucije Policijske akademije i bio njen utemeljivač i prvi direktor. Kabinet ’’Husnija Redžepagić’’je otvoren u prisustvu članova porodice Redžepagić, kao i njegovih bliskih prijatelja i kolega.

Kolektiv Policijske akademije je u znak zahvalnosti, dubokog poštovanja i trajnog sjećanja posvetio kabinet našem Husniji.

U okviru projekta „Dani karijere”, u poslovnom centru The Capital Plaza, održan je deseti po redu "Career Ways" – najveći crnogorski sajam poslova i praksi. Na Sajmu se predstavilo preko 60 nacionalnih i međunarodnih kompanija kao i brojne vladine institucije.

Jedna od institucija koja se predstavila na ovom Sajmu bilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore, koje će ove godine mladim ljudima pružiti priliku da obave dvomjesečnu praksu u nekoj od organizacionih jedinica ovog državnog organa. 

ponedeljak, 18 april 2016 11:47

Priprema za polaganje stručnog ispita

Dana 22.04.2016. godine sa početkom u 09:00 časova biće organizovana priprema za polaganje stručnog ispita za zanimanje Zaštitar/ka lica i imovine, za lica koja su završila osposobljavanje na Policijskoj akademiji.

Kontakt osoba

Predavač: Veljko Tmušić

067/409-666

Dana, 18.04.2016. (ponedjeljak) počinje obuka za sedmu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka.


Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavezni da na Policijskoj akademiji budu do početka nastave u 08,00 časova. Detaljnije informacije u vezi realizacije obuke polaznici će dobiti na Policijskoj akademiji. Domaćin ove obuke je Safet Kočan.

Za dodatne informacije i spisak pritisnite opširnije. 

 

Javna ustanova Viša stručna škola „Policijska akademija” Danilovgrad pripremila je shodno licenci UP I broj 060-34/2016-1 od 30 marta 2016. godine pripremila kalendar realizacije osposobljavanja za zanimanje Zaštitar/ka tehničar/ka lica i imovine za period april - jun 2016. godine, i to: 

Redni broj kursa

Početak osposobljavanja

Završetak osposobljavanja

1.kurs

25.04. 2016.godine

02.06. 2016.godine

2.kurs

06.06. 2016.godine

11.07. 2016.godine